Koncepce Čtyřlístku
Čtyřlístek se představuje .... Koncepce Čtyřlístku .... Aktivity Čtyřlístku ... Aktuality ze Čtyřlístku ... Fotoalbum Čtyřlístku ... Z moudrých myšlenek .... Personál Čtyřlístku ... Kontakty na Čtyřlístek Menu

Charakteristika MŠ Čtyřlístek

Vize mateřské školy

Vidíme spokojené a rozesmáté dítě. Toto dítě si hraje, učí se a je s ním vlídně zacházeno. Pohybuje se v podnětném a esteticky upraveném prostředí. Nabízíme mu zdravý životní styl. Vytváříme mu šťastné dětství.

Poslání mateřské školy

Posláním naší školy je rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé děti cestou přirozené výchovy a položit základy celoživotního vzdělávání. Preferujeme prožitkové učení a pozitivní ovlivňování dětské psychiky. Snažíme se rozvíjet v dětech poznání světa kolem nás a jejich sportovní dovednosti. Naším záměrem je zařazovat do výchovy multikulturní prvky a systematicky rozvíjet dětské talenty.

Specifika školy

Mateřská škola vzdělává 112 předškolních dětí a ty jsou rozděleny do čtyř tříd A,B,C,D. V každé třídě je umístěno 28 dětí.
Máme přiměřené věkové skupiny - Andílky, Berušky, Cipísky a Dráčky.
Dohromady tvoří tyto čtyři třídy Čtyřlístek - symbol štěstí, který všechna oddělení spojuje a zaštiťuje.
Učíme děti základnímu pocitu vědomí, že někam patří. K našemu účelu slouží celý areál MŠ s pěknými třídami a sportovně zařízeným suterénem, kde se mohou všechny děti sejít ke společným radovánkám a rozvíjet zde své pohybové dovednosti. Rovněž zahrada je prostorná a vhodná pro vzájemné hry a poznávání. Od roku 2013 slouží ke sportovním aktivitám nejen našim dětem, ale i dětem z Polska. Snažíme se zpříjemňovat dětem jejich dětství přirozenou formou výchovy a budovat v nich elementární prvky společenského vědomí.

Charakter budovy a okolí
Budova školy je pavilonového typu. Její areál tvoří tři budovy spojené proskleným koridorem. Umístění školy je na velkém sídlišti. Její vybavení je přiměřené, účelné odpovídá všem požadavkům - hygienickým, bezpečnostním i výchovným.
Školní zahrada je krásná, rozlehlá a je rozdělená na dvě části. Díky dotaci z EU byla obohacena o prolézací stěny, houpačky a houpadla. S pomocí ČEZu, zde vznikla nová travnatá sportovní plocha, kde se flexibilně vytváří hřiště na různé sporty( př. basketbal, fotbal, tenis, floorbal, gymnastika, jízda na koloběžkách.)
Vybavení mateřské školy je účelné, interiéry esteticky upravené. Máme funkční, i když celkem zastaralý nábytek, vyhovující doplňky, hračky a pomůcky.
Tělocvična slouží mimo sporty i jako herna pro relaxaci dětí s balonkovým bazénem. Umístění školy je na velkém sídlišti s několika dětskými hřišti. Nedaleko MŠ je řeka a les. Do přírody dojdou děti procházkou za 15 minut.

Vnitřní uspořádání školy - třídy, tělocvična

V budově školy jsou čtyři třídy A, B, C, D. Každá třída tvoří samostatnou buňku v systému školy a má k dispozici velkou hernu, třídu, hrací koutky, zrekonstruované sociální zařízení, šatnu dětí a učitelek a kabinet na hračky, a pomůcky. V každé třídě je zapsáno 28 dětí a starají se o ně dvě učitelky.
Kromě tříd jsou v mateřské škole k dispozici tělocvična, dvě relaxační místnosti a logopedická učebna s centrem Povídálek, kanceláře, kuchyň a prádelna.
Prostory tělocvičny využívá každá třída jeden den týdně a jsou zde organizovány veškeré sporty a pohybové činnosti.
V rámci pobytu v tělocvičně využívají děti balónkový bazén a centrum Šikulka.
Pavilony jsou propojeny koridorem, kde je umístěno letní výtvarné centrum Duháček a sportovní pomůcky z EU. V této části MŠ jsou pro veřejnost připravovány výtvarné nebo různé tématické výstavy.

Zájmová centra

CENTRUM "TRIO" - hudební, pěvecké, taneční centrum ve třídě A
Implementace do ŠVP proběhla v prosinci 2014
Rozsah činností:
- tanec ve všech formách, balet u zrcadla, disko, lidové tance, aerobik, tanec v kostýmech
- zpěv sborový, sólový, zpěv do mikrofonu,
- hra na hudební nástroje, rytmické nástroje, poslech

CENTRUM " DRÁČEK" - divadelní centrum ve třídě D
Implementace do ŠVP - listopad 2014
Rozsah činnosti:
- hra s čepičkami, loutkami, maňásky, dramatizace pohádek
- divadla hraná agenturami pro děti, vystoupení dětí pro rodiče

CENTRUM "ŠIKULKA" - dílna - pracovní činnosti v suterénu budovy
Termín realizace a implementace do ŠVP - říjen 2015
Rozsah činnosti:
- práce se dřevem, přírodními materiály, přírodninami, drátky… aj.

IT CENTRUM " VŠEZNÁLEK" - na třídě C
Rozsah činnosti:
- hra s interaktivní tabulí a jednotkou KIDSMART

- VÝTVARNÝ ATELIÉR "DUHÁČEK" - přilehlé prostory třídy B
Rozsah činností:
- malování, kreslení všemi technikami, práce s hlínou, hra s modelínou,
- tvoření s přírodními materiály, lepení, stříhání, tvoření, výstavy

CENTRUM "POVÍDÁLEK" - logopedické centrum u třídy D - průběžné plnění
Rozsah činnosti
- skupinové logopedické hry, říkadla, práce se zrcadlem
- logopedická prevence, manipulace a hry s logopedickými pomůckami

Spolupráce s rodiči

Spoluúčast rodičů
Každoročně probíhají schůzky s rodiči, kde mohou s učitelkami řešit otázky týkající se dětí, seznamují se s programem školy, dostávají informace ohledně nadstandardních aktivit nebo o činnosti Nadačního fondu. Rodiče se tak mohou zapojit do výchovně vzdělávacího procesu, mohou pomáhat učitelkám s výchovou jejich dětí, sponzorskými dary aj. Naší snahou je vytvářet osobní zájem rodičů na pravidelné docházce dítěte do předškolního zařízení a jeho aktivní zapojení do nadstandardní nabídky činností a kurzů, která se realizuje dle přání a talentu dětí. Dalším cílem je posilovat ve spolupráci s rodiči pozitivní postoje dítěte ke škole, umožňovat dětem získávání cenných zkušeností, dovedností a poznatků ve všech směrech. (viz Nadstandardní nabídka)
Rodiče si uvědomují a přijímají zodpovědnost za rozvoj svého dítěte a s naší pomocí stimulují rozvoj svého dítěte správným směrem. Společně s rodiči taky prožíváme společenské dění školy (oslavy, besídky, zahradní slavnosti, vánoční posezení aj).

FORMY AKTIVNÍ SPOLUPRÁCE NAŠÍ MŠ A RODINY

- DENNÍ KONTAKT - každodenní rozhovory s rodiči o projevech, potřebách a povaze dítěte se záměrem hledat co nejvhodnější výchovné prostředky.
- POSKYTOVÁNÍ VZÁJEMNÝCH RAD - plynoucí z vlastní zkušenosti s projevy a reakcemi dítěte. Doporučování kroužků, spolupráce s logopedickou asistentkou, podpora dětských talentů
- KONTAKT přes nástěnky - denní informace o výchovné práci, výstavky dětských prací, estetická úprava…
- RODIČOVSKÉ SCHŮZKY - informace o programu MŠ a NF
- SPOLEČNÉ AKCE rodiny a školy 2x - 3x ročně podzim, Vánoce aj.
- PŘEDSTAVENÍ PRO RODIČE - 2x ročně předvedení výsledků práce
- OTEVŘENÉ DVEŘE - rodiče mohou kdykoliv navštívit třídu - SLUŽBA RODIČUM - zajišťování fotografií ,webové stránky
- POMOC RODIČŮ ŠKOLE - sponzorská výpomoc ,spoluúčast na školních výletech a akcích , pomoc při šití oblečků, návleků aj.

Spolupráce s veřejností

Mateřská škola dále spolupracuje s těmito institucemi:
- Město Trutnov
- Mateřská škola 1 v Kamiennej Górze v Polsku
- Základní školy v Trutnově, zejména Mládežnická v Trutnově 4
- Mateřská škola Trutnov - všechna odloučená pracoviště
- Plavecká škola, škola bruslení - MEBYS Trutnov
- Společenské centrum UFFO v Trutnově
- Městská knihovna Trutnov
- Magic school - AJ
- Pedagogicko - psychologická poradna Trutnov
- SPC Trutnov, OSPOD Trutnov
- Policie ČR a Městská policie Trutnov
- Fotogold - Lhoták, Trutnov
- Trutnovská agentura VOSA
- Hradecká agentura - Divadla
- Dílna pod jasanem Trutnov

Mediální spolupráce
- Trutnovinky,
- Radniční listy,
- Krkonošský deník
- webové stránky

Účast školy na projektech
- Od května 2013 realizujeme společně s Městem Trutnov a Euroregionem Glacensis mikroprojekt " Česko - polské sportování předškolních dětí". Do projektu je zapojena MŠ Čtyřlístek a MŠ 1 v Kamiennej Górze. Cílem je financování společných nadnárodních aktivit v oblasti sportu a dovybavení zahrady herními prvky.
- Projekt "Sportoviště Čtyřlístek" - dotován společností ČEZ. Z tohoto projektu byly financovány terénní úpravy a vybudování travnaté plochy ke sportovním aktivitám.

Nespavý program pro předškolní děti

Pondělí:   Poslech a sledování pohádek
            - Výtvarné hry " Duháček"
            - Grafomotorické a motorické hry
              Fotbal dle možností trenérů
Úterý:     Poslech a sledování pohádek
            - Sportování v tělocvičně + relax v balónkách
            - Výtvarné hry "Duháček" - 2. sk.
            - Tancování v centru Tio
Středa:    Poslech a sledování pohádek
            - Logopedie - skupinové hry a logopedická prevence
            - Přípravka do školy formou her ve skupinách
Čtvrtek:  Poslech a sledování pohádek
            - Dětské programy na počítačích, Grafomotorická cvičení
            - Pěvecké , hudební a pohybové hry a činnosti
Pátek:    Poslech a sledování pohádek
            - Individuální programy na třídách
            - Vyrábění a tvoření pro radost

Tradice a slavnosti školy

Naše mateřská škola si za dobu svého působení( tj.25 let) vytvořila celou řadu tradic, které se pravidelně opakují a zahrnují celou škálu témat. Společně s rodiči vítáme podzim. Sejdeme se na zahradě školy, nebo opékáme vuřty na Dvoračce nebo u 5 Buků. Akce je spojena s lampiónovým průvodem, nebo halloweenským průvodem masek. Na Vánoce se každoročně scházíme k posezení u stromečku. Pro rodiče je připraveno pohoštění a vystoupení dětí. Někdy je v rámci společných oslav zařazeno i Mikulášské nadělování nebo karnevaly. Na jaře připravujeme pro rodiče velikonoční pracovní dílny, pestré besídky pro celé rodiny a na závěr roku výpravnou akci na naší školní zahradě s názvem Pasování na školáky. K tradicím naší školy lze také přiřadit již tři roky fungující česko-polské sportování předškolních dětí.

Charakteristika vzdělávacího programu

Specifičnost programu "Hrajeme si s duhou"
Název programu "Hrajeme si s duhou" symbolizuje pestrou nabídku činností, kterou během roku dětem nabízíme. Barvy duhy symbolizují i oblasti, které se k nim vztahují. Červená barva symbolizuje pohyb, oranžová oslavy, tradice, slavnosti, žlutá - hry na rozvíjení poznávání, myšlení a řeč. Modrá barva symbolizuje interaktivní činnosti a fialová barva v sobě zahrnuje poznání světa a vesmíru. Podle tohoto jednoduchého barevného klíče máme rozpracované integrované bloky i velkou spoustu témat a podtémat, se kterými učitelky denně pracují.

Posláním našeho ŠVP je, aby se prožívání dětí v mateřské škole stalo pozitivním a radostným hraním, ze kterého si dítě odnáší domů prožitky a uspokojení z pobytu v MŠ. V dnešní době je rodinná výchova náročnější, neboť mladí lidé se potýkají s existenčními problémy a na děti to velice negativně doléhá. V posledních letech se stále více setkáváme s alergiemi, dětskými neurózami, poruchami řeči a různě narušenými dětskými jedinci. My počítáme s touto skutečností a realizujeme promyšlený individuální přístup k dítěti vedoucí ke znalosti jeho osobních potřeb.Na základě znalosti jeho individuality je pro výchovného pracovníka snazší, připravit dítěti optimální podmínky pro jeho pobyt v MŠ. S tímto úzce souvisí denní kontakt s rodiči, neboť jedině rodiče mohou tyto informace učitelce dát Další oblast, která ruší stereotyp z minulých let, je dát dítěti více svobody v rozhodování o jeho potřebách jídla a spánku.
Žádné dítě není nuceno k tomu, co je pro něho nepřirozené. To platí zejména pro ty činnosti, které mohou děti iritovat nebo k nim nemají patřičné
a žádoucí předpoklady. Pro tyto děti byly zařízeny " Koutky soukromí", ve kterých smí dítě podle svých niterných potřeb pobývat. Pracovní doba učitelek byla uzpůsobena tak, aby hlavní cílené činnosti mohly provádět ve dvou. Myslím si, že tato praxe posunula o stupeň výše dětské prožívání zlepšil se tak i individuální prostor pro děti různých zaměření a talentů.

Dalším specifickým faktorem naší vzdělávací práce je zajištění většího počtu
nadstandardních aktivit a praktického poznávání a učení.

Jedná se o přímé prožívání skutečnosti. Je důležité, aby děti poznávaly  svět na základě přímých poznatků, nikoliv je z obrázků a povídání o něčem, co  neznají. K tomuto účelu využíváme sportovních kurzů v Trutnově, nadstandardní výtvarné hry, výlety, exkurze, soutěže, různé projekty a výstavy.

Otázka evaluace výchovně vzdělávacího procesu byla nastavena tak, aby byla
smysluplná a funkční a nedocházelo jen ke zbytečnému opisování chronicky
známých skutečností. V tomto roce zařadíme dotazníky pro rodiče i učitelky.

V oblasti rovnosti všech lidí a sociálních prvků, což je rovněž součástí zaměření naší školy, se budeme snažit posunovat tuto otázku do dětem přijatelných norem a budeme využívat konkrétních situací pro zlepšování pochopení těchto složitých mezilidských vztahů /využijeme multikulturní výchovu a odlišnost kultur /

Výchovné působení učitelek by se mělo vystříhat přílišné autoritativnosti, tu
by měl nahradit přátelský vztah učitelka x dítě x rodič. Rodiče mohou
po vzájemné dohodě s učitelkou vstupovat do hry dětí. V každé třídě by měla být stanovena pravidla, podle kterých se bude výchova řídit, a to v souladu s RVPPV a měla by být součástí TVP v tomto roce.

 Zásady vzdělávací práce

- Věnovat dětem dostatek porozumění a ocenění jeho úspěchu či úsilí
- Vytvořit dětem vlídné, vstřícné, laskavé a přátelské prostředí,
   kde dítě cítí dostatek lásky
- Poskytovat dětem vhodné vzory chování
- Poskytovat dětem dostatek možností projevovat vlastní city,
  sdělovat citové dojmy a prožitky a hovořit o nich
- Klást přiměřené nároky na dítě, převaha pozitivního hodnocení, pochvala
- Dítě nesmí opakovaně prožít pocit selhání
- Poskytovat dětem dostatek ochrany a osobního soukromí
- Dostatečně motivovat děti k jejich sebevyjádření a sebeuplatnění
- Všímat si i maličkostí v chování dítěte
- Jednat s dítětem vždy důstojně, nezesměšňovat ho, neponižovat
- Poskytovat dostatek příležitostí ke spolupráci a komunikaci s ostatními
- Nezařazovat nezdravé soutěžení dětí
- Jednoznačně formulovat pravidla chování ve vztahu k druhému
- Věnovat dostatečnou pozornost řešení dětských sporů a konfliktů
- Maximálně podporovat dětská přátelství, respektovat vzájemné sympatie
- Dát dětem možnost podílet se na vytvoření pravidel ve skupině

Dodržování těchto zásad poskytne dětem vstřícné, podnětné, zajímavé a obsahově bohaté prostředí, kde se cítí jistě, bezpečně, radostně, spokojeně a mají možnost se přirozeně projevovat. Důsledně přistupujeme i k individuálním potřebám dítěte a rozvíjíme jeho vrozené vlohy. V mateřské škole jsou uplatňovány metody a formy práce odpovídající věku a možnostem dětí. Upřednostňujeme prožitkové a kooperativní učení hrou, které podporuje dětskou zvídavost a radost z učení. Spontánní a řízené aktivity jsou vzájemně vyvážené a provázané. Vzdělávací obsah je dětem nabízen v přirozených souvislostech. Každá třída má specificky vypracované zásady k naplňování vzdělávání, které dodržuje a má je uvedeny ve svém TVP.

Záměry školy
Naše Mateřská škola uskutečňuje dva specifické záměry:
- Realizovat rozšířenou výuku angličtiny na MŠ Čtyřlístek se zapojením vhodných IT programů
- Následná realizace projektu: "Mateřská škola bez hranic"- s implementací multikulturní výchovy. Budeme využívat navázanou přeshraniční spolupráci s polskou Mateřskou školou v Kamiennej Górze.
- Podpora talentů v zájmových centrech a rozvíjení sportovních dovedností

Mateřská škola bez hranic
Multikulturní výchova vyjadřuje snahy vytvářet prostřednictvím vzdělávacích programů způsobilost lidí chápat a respektovat i jiné kultury než svou vlastní. Všechny účastníky kooperace tento vzájemný prožitek jednoty výrazně motivuje k plánování nových projektů tohoto typu.
Posun aktivit na mezinárodní úroveň přinese školám i nový prvek, a to reprezentační rozměr. U předškolních dětí se sice jedná o elementární prožitek reprezentace České republiky, ale osobní zkušenost s tímto momentem v přímé akci usvědčí pozorovatele v tom, že nadnárodní vědomí "šestiletých občánků" je velmi dobře postřehnutelné, zaznamenatelné a ve svém důsledku velmi pozitivní. Jedinečnost tohoto prožitku spočívá především v tom, že si ho dítě pamatuje a nese si ho s sebou do dalšího života. V dalších etapách vývoje na tento prožitek jednodušeji naváže a lépe překoná bariéry multikulturního života v Evropské unii, potažmo v celém světě.
K dalším pozitivům lze přiřadit i navázání nových přátelství s Poláky na úrovni dětských i dospělých účastníků, seznamování se s cizím jazykem a poznávání odlišné kultury.

Podpora talentů v zájmových centrech

- Skupinové hry - Duháček, Šikulka, a Keramika rozvíjejí jemnou i hrubou motoriku, výtvarné a senzomotorické dovednosti, schopnost nápodoby, samostatnou a soustředěnou činnost, estetické cítění dětí. Vytvářejí správné pracovní návyky, držení kreslicího aj náčiní.
- Všeználek - IT centrum zaměřeno nejen na rozvoj logického myšlení, předmatematických schopností, ale také na celkové zklidnění a postupné prodlužování koncentrace pozornosti. Využívá se interaktivní tabule a IT jednotka Kidsmart.
- Trio centrum (Tanec, zpěv, hudba) rozvíjejí muzikálnost, správné držení těla, smysl pro rytmus, jemnou i hrubou motoriku (hra na hudební nástroje, pohyb s hudbou), učí správně hospodařit s dechem, procvičují paměť, rozvíjí hudební a pohybové cítění.
- Povídálek je logopedické centrum, které je zaměřeno na stimulaci a prevenci dětí s problémy v oblasti řeči. Učí se zde správnému dýchání, tvoření hlásek, procvičují mluvidla, rozšiřují si aktivní i pasivní slovní zásobu, učí se využívat alternativní komunikační systém (práce s obrázky).
- Malý sportovec - sportovní aktivity, které rozvíjejí tělesnou zdatnost dítěte, jeho obratnost a mrštnost - Bruslení, lyžování, fotbal, florbal, tenis, přináší radost z pohybu, zdravou soutěživost a zdravější dětský organismus.
- Dráček - je centrum dramatizace ve třídě D a rozvíjí řečové dovednosti a schopnosti dětí, zdravé sebevědomí, kooperativní vnímání, obohacuje slovní zásobu, rozvíjí správnou artikulaci. U dětí odbourává ostych, strach a trému z veřejného vystupování.

Bc. Dana Faltová
d.faltova@mstrutnov.cz


Poslední aktualizace: 06.12.2017

 

Odkaz na stránky tvůrce webu Mara-Soft

Na úvod - Představení - Koncepce - Aktivity - Foto-album - Moudré myšlenky
Andílci - Berušky - Cipísci - Dráčci - Aktuálně - Kontakty - Personál - O stránkách